Szkolenia w trybie indywidualnym

O sfinansowanie szkolenia realizowanego w trybie indywidualnym, finansowanego w ramach projektu „Rynek pracy czeka”,
może ubiegać się tylko osoba bezrobotna, zwana dalej osobą uprawnioną.

Szkolenie musi mieć na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 1. braku kwalifikacji zawodowych,
 2. konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 3. utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 4. braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

W CAZ osoba uprawniona może otrzymać informację o rejestrze instytucji szkoleniowych, uzyskać poradę oraz skonsultować wybór szkolenia, które pozwoli odpowiednio ukierunkować i wskazać dalszą drogę postępowania.

Ścieżka ubiegania się o szkolenie:

1. Osoba uprawniona ubiegająca się o sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym zwana Wnioskodawcą zobowiązana jest do:

 1. złożenia czytelnie wypełnionego wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne wraz z jednym z poniższych dokumentów:
  a) oświadczeniem pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby po ukończeniu szkolenia (formularz A) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem celowości odbycia wnioskowanego szkolenia w odniesieniu do swojej sytuacji na rynku pracy albo
  b) oświadczeniem o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej z własnych środków finansowych po ukończeniu szkolenia wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia (formularz B) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem celowości odbycia wnioskowanego szkolenia w odniesieniu do swojej sytuacji na rynku pracy, albo
  c) szczegółowym uzasadnieniem celowości odbycia wnioskowanego szkolenia w odniesieniu do swojej sytuacji na rynku pracy (np. czy są oferty pracy po tym szkoleniu, zasadność zmiany lub podwyższenia kwalifikacji w powiązaniu z możliwością podjęcia lub utrzymaniem pracy) - wymóg niezależnie od załączenia formularza A lub B;
 2. złożenia wypełnionych i podpisanych przez instytucję szkoleniową 2 egzemplarzy umowy wraz z załącznikami. Zarówno umowa jak i załączniki powinny być na każdej stronie zaparafowane, co oznacza akceptację druków w postaci proponowanej przez Urząd oraz gotowość do ich realizacji.

2. Po rozpatrzeniu wniosku, sprawdzeniu poprawności złożonych dokumentów oraz weryfikacji posiadanych środków finansowych, Urząd informuje na piśmie Wnioskodawcę, w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku oceny pozytywnej, zostanie wydane skierowanie, będące podstawą przyjęcia na szkolenie. Brak skierowania w dniu rozpoczęcia szkolenia jest równoznaczny z brakiem możliwości sfinansowania jego kosztów przez Prezydenta m. st. Warszawy.

3. Kandydat zainteresowany odbyciem wnioskowanego szkolenia zobowiązany jest do wypełnienia oraz podpisania tzw. dokumentów projektowych, tj. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie „Rynek pracy czeka”, Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Danych osób objętych wsparciem, jako niepracujących oraz pracujących, które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy. Wypełnienie oraz podpisanie ww. dokumentów jest podstawą do wydania skierowania na wnioskowane szkolenie.

4. Urząd Pracy m. st. Warszawy rozpatruje wyłącznie kompletne wnioski.

Wnioskodawca po okazaniu dokumentów w CAZ, składa komplet, zależnie od siedziby zarejestrowania:
- w kancelarii Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Ciołka 10a,
- w kancelarii Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowska 171b.

Komplet dokumentów na szkolenie w trybie indywidualnym

Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne w ramach projektu systemowego „Rynek pracy czeka”. Do udziału w projekcie w pierwszej kolejności kierowane będą osoby:

- w wieku poniżej 25 roku życia,
- w wieku powyżej 50 roku życia,
- niepełnosprawne.