Szkolenia grupowe

Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje szkolenia grupowe i indywidualne.

Osoby, które mogą skorzystać ze szkoleń organizowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy w ramach projektu „Rynek pracy czeka” to osoby posiadające status osoby bezrobotnej zarejestrowanej.

SZKOLENIA GRUPOWE inicjowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, a w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia brane są także pod uwagę:

 • poziom i kierunek wykształcenia,
 • doświadczenie zawodowe,
 • umiejętności o znaczeniu zawodowym (odnoszące się do tematu szkolenia),
 • wcześniejszy udział w szkoleniu,
 • okres zarejestrowania w urzędzie pracy,
 • spełnianie warunków osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art.49)
 • wzrost szans na pozyskanie zatrudnienia po odbyciu szkolenia;

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium, wynosi ono miesięcznie 120 procentowego zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20% wyżej wymienionego zasiłku.

UWAGA – Bezrobotnemu uprawnionemu w czasie szkolenia do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Osoba, która:

- Po otrzymaniu skierowania nie podjęła szkolenia, traci status osoby bezrobotnej na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;

- Z własnej winy nie ukończy szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia oraz zostaje wyrejestrowana na okres wymieniony wyżej, chyba, że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub podjęcie działalności gospodarczej.

Bezrobotny skierowany na szkolenie w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów, ponadto przysługuje mu stypendium w wysokości 20% zasiłku 120%, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia.

Stypendium szkoleniowe nie przysługuje, jeżeli w okresie odbywania szkolenia bezrobotny otrzymuje stypendium, dietę lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

Szkolenia grupowe są w pełni finansowane przez Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy lub z Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoba skierowana zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach i przestrzegania regulaminu uczestnictwa w szkoleniach.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń dostępne są w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy przy ul. Ciołka 10a i przy ul. Grochowskiej 171b w Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Plan Szkoleń 2014

Z wypełnionym zgłoszeniem na szkolenie grupowe należy zgłaszać się osobiście, wyłącznie do pracownika Centrum Aktywizacji Zawodowej w siedzibach Urzędu przy: ul. Ciołka 10a i ul. Grochowskiej 171b.