Badanie Ewaluacyjne

Na zlecenie Urzędu Pracy m.st. Warszawy zostało przeprowadzone, przez firmę SMG/KRC Ponad Media S.A. badanie ewaluacyjne projektu systemowego "Rynek pracy czeka" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Celem badania była ocena jakości projektu oraz wpływu podejmowanych w ramach niego działań na podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia jego uczestników. Badaniu poddane zostały działania prowadzone w ramach projektu w okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku. Przedstawione wyniki przyczynią się do przygotowania w przyszłych latach skuteczniejszych i przynoszących większe efekty projektów systemowych, uwzględniających w większym stopniu potrzeby uczestników oraz potrzeby lokalnego rynku pracy.

Raport z badanie ewaluacyjnego projektu systemowego "Rynek pracy czeka"